Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzisiaj


Czwartek, 17 października 2019 r. 17 października 2019 r. Godzina... 22:02
Małgorzaty, Lucyny
  jutro: Juliana, Łukasza

 

UWAGA WAŻNE       Zmiana terminu ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń –luty 2019

 

Informujemy, że ogłoszenie wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej styczeń - luty 2019 przez Centralną Komisję Egzaminacyjną będzie 22 marca 2019 roku (piątek).

 

Zdający,  którym się nie powiodło w sesji mają 7 dni na złożenie deklaracji w nieprzekraczającym terminie   do  29 marca 2019 roku do kierownika szkolenia praktycznego, aby móc przystąpić do nie zaliczonej części egzaminu w sesji czerwiec- lipiec 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Opis egzaminu zawodowego. Co sprawdza egzamin?

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Przez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż 20 sierpnia każdego roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następnym roku szkolnym, określający daty przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia części praktycznej egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż 5 miesięcy przed terminem rozpoczęcia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej sesji ogłasza termin egzaminu na stronie internetowej komisji okręgowej.

 

Kto może przystąpić do egzaminu?

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. przeprowadzany jest dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2017 r.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

  • uczniów i słuchaczy szkół policealnych,
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ),

 

Kiedy można się zgłosić na egzamin?

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego nie później niż 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego.

Natomiast osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym składają wniosek o ‎dopuszczenie do egzaminu do 31 stycznia (jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu w danym ‎roku) lub do 30 września (jeśli zamierzają przystąpić w roku kolejnym).‎

 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego i trwa 60 minut. Część pisemna przeprowadzana jest w formie 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Może być zdawany z wykorzystaniem wydruku papierowego arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, który trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niz240 minut. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez Zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ 

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym części praktycznej oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

Jakie warunki trzeba spełnić by zdać egzamin?

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie jeśli uzyskał:

Z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów)

oraz

Z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa i jest on ostateczny.

 

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Zdający , który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informacje o wynikach.