Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzisiaj


Wtorek, 24 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018 r. Godzina... 12:47
Grzegorza, Horacego
  jutro: Marka, Jarosława

 

 

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 – „NOWY” EGZAMIN

Co sprawdza egzamin?

 

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia

w zawodzie.

Nowy egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Przez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

 

Kto może przystąpić do egzaminu?

 

„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę od 1 września 2012 roku

W Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika  w Piotrkowie Trybunalskim egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

  • uczniów szkół policealnych,
  • słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ),

Termin egzaminu ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż 5 miesięcy przed datą rozpoczęcia egzaminu.

 

Kiedy można się zgłosić na egzamin?

 

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego nie później niż 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego.

 

Jak wygląda nowy egzamin?

 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego i w zależności od kwalifikacji trwa od 45 do 90 minut. Część pisemna przeprowadzana jest w formie 40 zadań zamkniętych. Może być zdawany z wykorzystaniem wydruku papierowego arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, który w zależności od kwalifikacji trwa od 120 do 240 minut. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez Zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym części praktycznej oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

Jakie warunki trzeba spełnić by zdać egzamin?

 

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie jeśli uzyskał:

Z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

oraz

Z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa i jest on ostateczny.

 Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Osoba, która zdała egzamin z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez komisję okręgową.

 

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE  ZAWODOWE 

– „STARY” EGZAMIN

 

Kto może przystąpić do egzaminu?

 

„Stary” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę PRZED   1 września 2012 roku i będzie przeprowadzany do roku 2016/2017. Po tym terminie zdający mogą przystąpić do „ nowego „ egzaminu zawodowego.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów szkół policealnych.

 

Do kiedy można się zgłosić na egzamin?

 

Uczniowie składają deklaracje przystąpienia do 30 września roku szkolnego w którym zamierzają przystąpić do egzaminu (jeśli przystępują w sesji styczniowej) lub do 20 grudnia (jeśli przystępują w sesji czerwcowej).

 

Struktura egzaminu

 

Etap pisemny trwa 120 minut i składa się z dwóch części:

części pierwszej – 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla zawodu,

części drugiej – 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi zawierającymi cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Etap praktyczny trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut i w zależności od zawodu polega na:

  • wykonaniu zadania egzaminacyjnego,
  • opracowaniu projektu realizacji określonych prac
  • opracowaniu projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym

Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego.

 

Jakie warunki trzeba spełnić by zdać egzamin?

 

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe należy uzyskać:

z etapu pisemnego – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z części I oraz co najmniej 30%    

z części II

z etapu praktycznego – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje Komisja Okręgowa.

 

Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?

 

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się Europass-Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie