Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzisiaj


Niedziela, 16 grudnia 2018 r. 16 grudnia 2018 r. Godzina... 17:56
Albiny, Zdzisławy
  jutro: Łazarza, Olimpii

 

 

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 – „NOWY” EGZAMIN

Co sprawdza egzamin?

 

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia

w zawodzie.

Nowy egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Przez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

 

Kto może przystąpić do egzaminu?

 

„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę od 1 września 2012 roku

W Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika  w Piotrkowie Trybunalskim egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

  • uczniów szkół policealnych,
  • słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ),

Termin egzaminu ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż 5 miesięcy przed datą rozpoczęcia egzaminu.

 

Kiedy można się zgłosić na egzamin?

 

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego nie później niż 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego.

 

Jak wygląda nowy egzamin?

 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego i w zależności od kwalifikacji trwa od 45 do 90 minut. Część pisemna przeprowadzana jest w formie 40 zadań zamkniętych. Może być zdawany z wykorzystaniem wydruku papierowego arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, który w zależności od kwalifikacji trwa od 120 do 240 minut. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez Zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym części praktycznej oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

Jakie warunki trzeba spełnić by zdać egzamin?

 

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie jeśli uzyskał:

Z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

oraz

Z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa i jest on ostateczny.

 Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Osoba, która zdała egzamin z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez komisję okręgową.