Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzisiaj


Niedziela, 17 lutego 2019 r. 17 lutego 2019 r. Godzina... 19:46
Donata, Łukasza
  jutro: Symeona, Konstancji

Folder

 

 KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ W FORMIE STACJONARNEJ I ZAOCZNEJ NA KIERUNKACH

 

S - STACJONARNY - W SZKOLE DLA MŁODZIEŻY ( 4 dni w tygodniu),  W SZKOLE DLA DOROSŁYCH (3 dni w tygodniu)

Z - ZAOCZNY -  W SZKOLE DLA DOROSŁYCH ( 2 weekendy w miesiącu)

KKZ - KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ RÓWNIEŻ NA KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM 

 

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG - 2,5 roku nauki - S   KSZTAŁCENIE WYŁĄCZNIE W SZKOLE DLA MŁODZIEŻY   Technik elektroradiolog

Kwalifikacja: Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej,  elektromedycznej i radioterapii.

 

Posiada kwalifikacje do wykonywania badań zleconych przez lekarza w zakresie radiodiagnostyki, diagnostyki elektromedycznej oraz o charakterze terapeutycznym tj. radioterapii.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zainteresowania techniczne, medyczne i humanistyczne, predyspozycje do pracy z użyciem urządzeń technicznych, elektronicznych i informatycznych, wyobraźnia przestrzenna, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, koordynacja wzrokowo - ruchowa, spostrzegawczość, empatia, poszanowanie godności pacjenta, zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

Perspektywa zatrudnienia

Zakłady Badań Radiologicznych, Zakłady Diagnostyki Elektromedycznej, Zakłady radioterapii i Brachyterapii, Zakłady Medycyny Nuklearnej i inne oddziały opieki zdrowotnej.

 


 

TECHNIK DENTYSTYCZNY- 2,5 roku naukiS   KSZTAŁCENIE WYŁĄCZNIE W SZKOLE DLA MŁODZIEŻY Technik dentystyczny

Kwalifikacja: Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych w zakresie protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy.

 

Zajmuje się wytwarzaniem i naprawą protez zębowych stałych i ruchomych oraz aparatów ortodontycznych. Współpracuje również bezpośrednio z lekarzem stomatologiem podczas leczenia pacjenta w gabinecie dentystycznym. Praca ma charakter produkcyjno-usługowy, wymaga dużej dokładności8, precyzji i poczucia estetyki.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Sprawność kończyn górnych,sprawność manualna, dobry wzrok, pełne widzenie barw i odcieni, pamięć wzrokowa,wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, zdolność koncentracji, podzielność uwagi, poczucie estetyki, cierpliwość, wytrwałość, sumienność, odpowiedzialność, gotowość niesienia pomocy, poszanowanie godności osobistej pacjenta.

Perspektywa zatrudnienia

Pracownie protetyczne w zakładach opieki zdrowotnej, laboratoria protetyczne i ortodontyczne, gabinety stomatologiczne, własna działalność gospodarcza.

 


 

TECHNIK MASAŻYSTA - 2 lata nauki -  Technik masażysta

Kwalifikacja: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu.

 

Ukończenie tego kierunku daje kwalifikacje do wykonywania masaży leczniczych,kosmetycznych,sportowych,drenażu limfatycznego, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Dobry stan zdrowia, dobra sprawność manualna, zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne, cierpliwość, spostrzegawczość, łatwość nawiązywania kontaktu, obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność, empatia, życzliwość, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, opiekuńczość, samodzielność.

Perspektywy zatrudnienia

Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej,szpitale uzdrowiskowe,centra SPA, fundacje i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych,własne gabinety masażu.

 


 

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - 1 rok nauki - S   Asystentka stomatologiczna

Kwalifikacja: Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

 

Ukończenie tego kierunku daje kwalifikacje do zajmowania się organizacją pracy w gabinecie stomatologicznym oraz utrzymywaniem go w gotowości do pracy. Czynności zawodowe polegają na asystowaniu lekarzowi dentyście w czasie wykonywanych zabiegów i na przygotowaniu materiałów i instrumentów do zabiegów stomatologicznych.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zainteresowania humanistyczne i medyczne, dokładność, samokontrola, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, spostrzegawczość i szybkość reagowania, opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach, wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi, gotowość niesienia pomocy.

Perspektywa zatrudnienia

Gabinety stomatologiczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatne gabinety stomatologiczne, kliniki i poradnie stomatologiczne, oddziały chirurgii szczękowej, zespoły implantologiczne.

 


 

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - 2 lata nauki - S Higienistka stomatologiczna

Kwalifikacja: Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

 

Posiada przygotowanie do samodzielnego wykonywania wybranych czynności,zabiegów higieniczno-profilaktycznych i badań diagnostycznych.Pod kierunkiem lekarza stomatologa prowadzi bieżące przeglądy uzębienia pacjentów. Samodzielnie prowadzi fluoryzację i instruktaże higieny jamy ustnej oraz oświatę zdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zainteresowania humanistyczne, przyrodnicze i medyczne, zainteresowania psychologiczne i pedagogiczne, zdolności manualne dokładność i sumienność, planowość i systematyczność działań, spostrzegawczość    i szybkość reagowania, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, samodzielność w realizacji zadań, zdolności organizacyjne, poczucie odpowiedzialności, gotowość niesienia pomocy.

Perspektywa zatrudnienia

Gabinety stomatologiczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach prywatne gabinety stomatologiczne, kliniki i poradnie stomatologiczne.

 


 

OPIEKUN MEDYCZNY 1 rok nauki - S / Z / KKZ  Opiekun medyczny

Kwalifikacja: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

 

Zadaniem opiekuna jest pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, pomoc w utrzymaniu aktywności społecznej oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów pacjenta, opiekun współpracuje z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielna pomaga pielęgniarce podczas zabiegów pielęgniarskich, wykonuje samodzielnie polecenia pielęgniarki i lekarza dotyczące opieki nad pacjentem.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zdolności empatycznego nawiązywania kontaktu z osoba chorą, jak również pełnej akceptacji, tolerancji i indywidualnego traktowania potrzeb podopiecznego, chęć do pracy w bliskim fizycznym i psychicznym kontakcie z osobą chora i zależną od osób pełnosprawnych. Cechy niezbędne to: niekonfliktowość, cierpliwość, odpowiedzialność, zrównoważenie emocjonalne oraz odporność na stres.

Perspektywa zatrudnienia

Szpitale, domy pomocy społecznej zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo- lecznicze, hospicja i zakłady opieki terminalnej, praca z rodzinami poszukującymi opieki dla osób samotnych i starszych oraz dla dzieci w środowisku domowym.

 


 

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2 lata nauki - S / Z Opiekun w domu pomocy społecznej

Kwalifikacja: Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

 

Na kierunku tym kształtowana jest wiedza i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, informatyki, edukacji zdrowotnej, terapii, języka obcego w dziedzinie pomocy społecznej.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, dojrzałość emocjonalna, odporność na sytuacje trudne i stres, umiejętność  pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie     i systematyczność, życzliwość, wrażliwość i empatia w stosunku do ludzi, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Perspektywa zatrudnienia

Dzienne i całodobowe domy pomocy społecznej, prywatne placówki opiekuńcze.

 


 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - 2 lata nauki - S / Z Opiekun osoby starszej

Kwalifikacja: Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

Absolwenci kierunku są specjalistami w zakresie pielęgnacji oraz dbałości o zdrowie psychofizyczne i higienę osobistą podopiecznych, posiadają umiejętności w zakresie branżowego języka obcego i języka migowego.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zainteresowanie drugim człowiekiem, gotowość niesienia pomocy, empatia, umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu, odpowiedzialność i lojalność, cierpliwość i wrażliwość,umiejętność nawiązywania kontaktów, podzielność uwagi, łatwość koncentracji.

Perspektywa zatrudnienia

Zdobyty zawód daje możliwość pracy w domu podopiecznego, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych, hospicjach.

 


 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA - 2 lata nauki - Opiekunka dziecięca

Kwalifikacja: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

Kierunek przygotowuje do pracy z dzieckiem, jego pielęgnacji i wychowania. Absolwent uzyskuje kwalifikacje z zakresu medycyny zapobiegawczej, anatomii i fizjologii dziecka, psychologii, pedagogiki, teorii wychowania artystycznego,  wychowania przez literaturę i muzykę,  pielęgnacji z elementami pierwszej pomocy.  Kierunek jest wzbogacony o naukę języka obcego zawodowego  i  języka migowego.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zamiłowanie do obcowania z dziećmi, empatia i wrażliwość w kontaktach interpersonalnych, wysoka kultura osobista, dojrzałość emocjonalna i społeczna, gotowość niesienia pomocy, życzliwość i wyrozumiałość do innych ludzi, cierpliwość, dokładność,odpowiedzialność w działaniu, samokontrola.

Perspektywa zatrudnienia

Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz środowiskowe domy dziecka.

 


 

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - 1 rok nauki - S / Z / KKZ Opiekunka środowiskowa

Kwalifikacja: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

 

Kształcimy pracowników wspomagających rodziny w opiece nad osobami samotnymi i starszymi oraz dziećmi w ich środowisku domowym. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, rehabilitacji,przedsiębiorczości, języka obcego w dziedzinie społecznej.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Empatia i wrażliwość w kontaktach interpersonalnych, kultura osobista, dojrzałość emocjonalna i społeczna, życzliwość, wrażliwość i wyrozumiałość w stosunku do ludzi, tolerancja dla odmienności, cierpliwość i dokładność, obowiązkowość i konsekwencja w działaniu, samokrytycyzm oraz obiektywizm w ocenianiu innych.

Perspektywa zatrudnienia

Ośrodki i domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki wsparcia, świetlice terapeutyczne, stowarzyszenia oraz fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, prywatne praktyki pracy socjalnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze,szpitale specjalistyczne, samodzielne prowadzenie usług opiekuńczych.

 


 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 1 rok nauki - S / Z / KKZ Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacja: Z.8.Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.

 

Wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej. Zasadniczym celem pracy asystenta jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zdolność swobodnego, spontanicznego i empatycznego nawiązywania kontaktu z osoba niepełnosprawną, jak również pełnej akceptacji, tolerancji oraz wrażliwości i indywidualnego traktowania potrzeb podopiecznego. Cechy niezbędne to: niekonfliktowość , cierpliwość, odpowiedzialność,skuteczność w działaniu, zdecydowanie oraz odporność na stres.

Perspektywa zatrudnienia

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana w miejscu pobytu podopiecznego i jest związana z dużą samodzielnością w podejmowaniu decyzji. Wiąże się z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Miejscem pracy jest przede wszystkim środowisko domowe i bliskie otoczenie osoby niepełnosprawnej realizujące usługi opiekuńcze czy program rehabilitacji podopiecznego oraz dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, miejskie ośrodku pomocy społecznej, szpitale.

 


 

TECHNIK ARCHIWISTA - 2 lata nauki - S / Z / KKZ Technik archiwista

Kwalifikacje:  A.63. Prowadzenie archiwum

                 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

 

Technik tej specjalności nadzoruje pracę w zakresie podstawowych zadań archiwum, opracowuje i popularyzuje materiały archiwalne. Absolwent nabywa wiedze w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego i archiwistyki oraz umiejętność gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobów archiwalnych i obsługi informatycznej systemu informacji archiwalnej.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Spostrzegawczość i umiejętność koncentracji, zamiłowanie do systematyczności, porządku, ładu, wysokie poczucie odpowiedzialności, predyspozycje do wykonywania czynności, rutynowych, powtarzalnych z użyciem urządzeń informatycznych oraz biurowych.

Perspektywy zatrudnienia

Archiwa państwowe,zakładowe, składnice akt,muzea,banki, kancelarie prawne własna działalność gospodarcza.

 


 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - 1,5 roku nauki - S / Z Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwalifikacja:Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Technik BHP dba o bezpieczeństwo pracowników, nadzoruje higieniczne warunki w miejscu pracy zgodnie z przepisami bhp, analizuje i ocenia zagrożenia, zapobiega wypadkom oraz usuwa ich skutki w zakładach pracy, organizuje i prowadzi szkolenia bhp oraz współpracuje ze służbami pracowniczymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracowników.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zamiłowanie do systematyczności, porządku, ładu, wysokie poczucie odpowiedzialności, spostrzegawczość i dobra koncentracja uwagi , myślenie analityczne, twórcze, zdolności perswazyjne, popularyzatorskie, szybkość podejmowania decyzji, zachowania prospołeczne, zdolności negocjacyjne, kultura osobista, stabilność emocjonalna, niezależność postaw, przeciętna sprawność fizyczna.

Perspektywy zatrudnienia

Zakłady pracy,Instytuty Medycyny i Higieny Pracy, własna działalność.

 


 

TECHNIK GEODETA - 2 lata nauki - S / Z Technik geodeta

Kwalifikacje: 

B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania różnego rodzaju map, sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych, przeprowadzania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, topograficznych, grawimetrycznych i astronomicznych, dokonywania pomiarów i przemieszczeń budowli oraz inwentaryzowanie obiektów zagospodarowania terenu.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zainteresowania techniczne i przyrodnicze, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja w terenie, odporność na zmienne warunki pracy, dobry stan zdrowia, dobry wzrok.

Perspektywy zatrudnienia

Geodezyjne firmy państwowe i prywatne oraz w administracji w działach zagospodarowania terenu, firmach górniczych,kopalniach, firmach poszukiwawczych złóż surowców, firmach kartograficznych.

 


 

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ - 1 rok nauki - S / Z Technik sterylizacji medycznej

Kwalifikacja: Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

 

Celem pracy jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zamiłowanie do systematyczności, porządku, ładu, wysokie poczucie odpowiedzialności, spostrzegawczość i dobra koncentracja uwagi, predyspozycje do wykonywania czynności, rutynowych, powtarzalnych z użyciem urządzeń technicznych oraz środków chemicznych.

Perspektywy zatrudnienia

Centralne sterylizatornie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinety stomatologiczne, gabinety kosmetyczne, pracownie endoskopowe,pracownie mikrobiologii, własna działalność gospodarcza.

 


 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - 2 lata nauki - S / Z / KKZ Technik usług kosmetycznych

Kwalifikacje: A. 61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

                A. 62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

Zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfika jest kosmetyka zachowawcza, upiększająca i lecznicza. Technik pomaga w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia klienta oraz udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zainteresowania z zakresu biologii, chemii, medycyny, kosmetologii, uzdolnienia plastyczne, sprawność manualna, dobry wzrok, pełne widzenie barw i odcieni, koordynacja wzrokowo ruchowa, zmysł estetyczny, kreatywność w myśleniu i duża wyobraźnia,systematyczność i dokładność, cierpliwość i wytrwałość, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, odpowiedzialność, rozumienie i zdolność kształtowania potrzeb klientów godności osobistej pacjenta.

Perspektywy zatrudnienia

Gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, salony piękności i studia urody, ośrodki SPA, firmy kosmetyczne, własna działalność gospodarcza.

 


 

FLORYSTA - 1 rok nauki - S / Z / KKZ Florysta

Kwalifikacja: R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

Posiada umiejętności w dziedzinie tworzenia kompozycji kwiatowych o różnej tematyce przy użyciu roślin i kwiatów oraz materiałów sztucznych lub roślin zasuszonych. Zawód łączy zamiłowania artystyczne z upodobaniem do świata roślin.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zmysł artystyczny, zainteresowania pielęgnacja roślin, predyspozycje do prac manualnych i technicznych opartych na rękodziele. Osoba zamierzająca prowadzić własną firmę powinna posiadać cechy: zdyscyplinowanie, niezależność zdolności menadżerskie odpowiedzialność, łatwość podejmowania decyzji.

Perspektywy zatrudnienia

Pracownie florystyczne, kwiaciarnie,hurtownie, podwykonawstwo zleceń aranżacji, dekoracji wnętrz i strojów na różne okoliczności i okazje, własna działalność gospodarcza