Nasza kadra

mgr Sławomir Górecki

mgr Sławomir Górecki

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Dyrektor w szczególności:

kieruje bieżącą działalnością Szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz sprawuje nadzór pedagogiczny sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialnośł za ich prawidłowe wykorzystanie organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych dyrektor szkoły może w drodze decyzji administracyjnej skreślił ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego dyrektor w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stażyście stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego dyrektor jest kierownikiem Zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:

  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły – występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
  • dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
  • dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zmieniać lub wprowadzać nowe kierunki kształcenia po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
  • dyrektor szkoły jest kierownikiem jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego

Nr telefonu: (44) 648 68 50, 648 63 53 Nr faksu: (44) 648 68 50

mgr Grażyna Tomaszkiewicz

mgr Grażyna Tomaszkiewicz

Wicedyrektor Centrum Kaształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa

Nr telefonu: (44) 646 58 24 Nr faksu: (44) 646 58 24

mgr Monika Serafin

mgr Monika Serafin

Główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

Nr telefonu: (44) 646 42 88 Nr faksu: (44) 646 42 88

mgr Małgorzata Niewiadoma

mgr Małgorzata Niewiadoma

Kierownik gospodarczy Centrum Kaształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

Nr telefonu: (44) 648 63 53 Nr faksu: (44) 648 63 53

Ewa Klewin

Ewa Klewin

Samodzielny referent Centrum Kaształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

Tel: (44) 648 63 53 Fax: (44) 648 63 53

mgr Anna Kosmowska

mgr Anna Kosmowska

Inspektor Ochrony Danych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

e-mail: iod@policealna.org.pl

Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

1. mgr SŁAWOMIR GÓRECKI
2. mgr GRAŻYNA TOMASZKIEWICZ
3. mgr EWA ŁĄGIEWCZYK
4. mgr AGNIESZKA BŁASZCZYK
5. mgr MAŁGORZATA GILER
6. mgr DOMINIKA WOJCIECHOWSKA-JAJEK
7. mgr RAFAŁ GRABOWSKI
8. mgr RENATA BYSTRZYCKA
9. lic. AGNIESZKA ŁĄGWA