OPIEKUN MEDYCZNY

Opis kierunku

BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Okres nauki: 1 rok

Forma kształcenia: Kształcenie w formie dziennej, zaocznejco 2 weekend przez 2 dni

Tryb nauki: Stacjonarny – 3 DNI W TYGODNIU

KKZ – KSZTAŁCENIE  RÓWNIEŻ NA KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM (we wszystkich formach)

Uwagi:

Pozostałe informacje

Zadaniem opiekuna jest pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, pomoc w utrzymaniu aktywności społecznej oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów pacjenta, opiekun współpracuje z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielna pomaga pielęgniarce podczas zabiegów pielęgniarskich, wykonuje samodzielnie polecenia pielęgniarki i lekarza dotyczące opieki nad pacjentem.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zdolności empatycznego nawiązywania kontaktu z osoba chorą, jak również pełnej akceptacji, tolerancji i indywidualnego traktowania potrzeb podopiecznego, chęć do pracy w bliskim fizycznym i psychicznym kontakcie z osobą chora i zależną od osób pełnosprawnych. Cechy niezbędne to: niekonfliktowość, cierpliwość, odpowiedzialność, zrównoważenie emocjonalne oraz odporność na stres.

Perspektywy zatrudnienia

Szpitale, domy pomocy społecznej zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo- lecznicze, hospicja i zakłady opieki terminalnej, praca z rodzinami poszukującymi opieki dla osób samotnych i starszych oraz dla dzieci w środowisku domowym.