TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Opis kierunku

BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Kwalifikacja: MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej,
elektromedycznej i radioterapii.

Okres nauki: 2,5 roku

Forma kształcenia: Kształcenie wyłącznie w formie dziennej

Tryb nauki: Stacjonarny

Uwagi:

Pozostałe informacje

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania badań zleconych przez lekarza w zakresie
badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, diagnostyki
elektromedycznej oraz o charakterze terapeutycznym tj. radioterapii.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zainteresowania techniczne, medyczne i humanistyczne, predyspozycje do pracy z użyciem urządzeń technicznych, elektronicznych i informatycznych, wyobraźnia przestrzenna, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, koordynacja wzrokowo – ruchowa, spostrzegawczość, empatia, poszanowanie godności pacjenta, zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

Perspektywa zatrudnienia

Zakłady Badań Radiologicznych, Zakłady Diagnostyki Elektromedycznej, Zakłady radioterapii i Brachyterapii, Zakłady Medycyny Nuklearnej i inne oddziały opieki zdrowotnej.